Showing posts with label Karaoke-Nhac-Do. Show all posts
Showing posts with label Karaoke-Nhac-Do. Show all posts

Karaoke - Xuân Chiến Khu (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xuân Chiến Khu
+File Âm Thanh : Xuan Chien Khu Beat
+Mã số Karaoke Xuân Chiến Khu Là: 828715
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xuan-chien-khu-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xuân Chiến Khu (Beat)

Karaoke - Xuất Quân (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xuất Quân
+File Âm Thanh : Xuat Quan Beat
+Mã số Karaoke Xuất Quân Là: 831869
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xuat-quan-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xuất Quân (Beat)

Karaoke - Vì Nhân Dân quên Mình (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Vì Nhân Dân quên Mình
+File Âm Thanh : Vi Nhan Dan quen Minh Beat
+Mã số Karaoke Vì Nhân Dân quên Mình Là: 830241
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-vi-nhan-dan-quen-minh-beat.html[/postlink]
Karaoke - Vì Nhân Dân quên Mình (Beat)

Karaoke - Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ
+File Âm Thanh : Tuoi Tre The He Bac Ho Beat
+Mã số Karaoke Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ Là: 830134
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-tuoi-tre-he-bac-ho-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ (Beat)

Karaoke - Vàm Cỏ Đông (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Vàm Cỏ Đông
+File Âm Thanh : Vam Co dong Beat
+Mã số Karaoke Vàm Cỏ Đông Là: 828285
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-vam-co-ong-beat.html[/postlink]
Karaoke - Vàm Cỏ Đông (Beat)

Karaoke - Trường Sơn Dông Trường Sơn Tây (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Trường Sơn Dông Trường Sơn Tây
+File Âm Thanh : Truong Son Dong Truong Son Tay Beat
+Mã số Karaoke Trường Sơn Dông Trường Sơn Tây Là: 828271
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-truong-son-dong-truong-son-tay.html[/postlink]
Karaoke - Trường Sơn Dông Trường Sơn Tây (Beat Chuẩn)

Karaoke - Từ Một Ngã Tư Đường Phố (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Từ Một Ngã Tư Đường Phố
+File Âm Thanh : Tu Mot Nga Tu duong Pho Beat
+Mã số Karaoke Từ Một Ngã Tư Đường Phố Là: 830073
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-tu-mot-nga-tu-uong-pho-beat.html[/postlink]
Karaoke - Từ Một Ngã Tư Đường Phố (Beat)

Karaoke - Tự Nguyện (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tự Nguyện
+File Âm Thanh : Tu Nguyen Beat
+Mã số Karaoke Tự Nguyện Là: 828721
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-tu-nguyen-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tự Nguyện (Beat)

Karaoke - Trở Lại Cao Bằng (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Trở Lại Cao Bằng
+File Âm Thanh : Tro Lai Cao Bang Beat
+Mã số Karaoke Trở Lại Cao Bằng Là: 828804
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-tro-lai-cao-bang-beat.html[/postlink]
Karaoke - Trở Lại Cao Bằng (Beat)

Karaoke - Trông Cây Lại Nhớ Đến Người (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Trông Cây Lại Nhớ Đến Người
+File Âm Thanh : Trong Cay Lai Nho den Nguoi Beat
+Mã số Karaoke Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Là: 830320
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-trong-cay-lai-nho-en-nguoi-beat.html[/postlink]
Karaoke - Trông Cây Lại Nhớ Đến Người (Beat)

Karaoke - Trước Ngày Hội Bắn (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Trước Ngày Hội Bắn
+File Âm Thanh : Truoc Ngay Hoi Ban Beat
+Mã số Karaoke Trước Ngày Hội Bắn Là: 831031
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-truoc-ngay-hoi-ban-beat.html[/postlink]
Karaoke - Trước Ngày Hội Bắn (Beat)

Karaoke - Trường Làng Tôi (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Trường Làng Tôi
+File Âm Thanh : Truong Lang Toi Beat
+Mã số Karaoke Trường Làng Tôi Là: 828389
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-truong-lang-toi-beat.html[/postlink]
Karaoke - Trường Làng Tôi (Beat)

Karaoke - Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát
+File Âm Thanh : Tren dinh Truong Son Ta Hat Beat
+Mã số Karaoke Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát Là: 830223
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-tren-inh-truong-son-ta-hat-beat.html[/postlink]
Karaoke - Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát (Beat)

Karaoke - Tre Việt Nam (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tre Việt Nam
+File Âm Thanh : Tre Viet Nam Beat
+Mã số Karaoke Tre Việt Nam Là: 830710
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-tre-viet-nam-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tre Việt Nam (Beat)

Karaoke - Thành Phố Hoa Phượng Đỏ (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Thành Phố Hoa Phượng Đỏ
+File Âm Thanh : Thanh Pho Hoa Phuong do Beat
+Mã số Karaoke Thành Phố Hoa Phượng Đỏ Là: 828798
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-thanh-pho-hoa-phuong-o-beat.html[/postlink]
Karaoke - Thành Phố Hoa Phượng Đỏ (Beat)

Karaoke - Thành Phố Của Tôi (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Thành Phố Của Tôi
+File Âm Thanh : Thanh Pho Cua Toi Beat
+Mã số Karaoke Thành Phố Của Tôi Là: 829290
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-thanh-pho-cua-toi-beat.html[/postlink]
Karaoke - Thành Phố Của Tôi (Beat)

Karaoke - Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ
+File Âm Thanh : Thanh Pho Tinh Yeu Va Noi Nho Beat
+Mã số Karaoke Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ Là: 828985
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-thanh-pho-tinh-yeu-va-noi-nho.html[/postlink]
Karaoke - Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ (Beat)

Karaoke - Ta Tự Hào Đi Lên ! Ôi Việt Nam (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Ta Tự Hào Đi Lên ! Ôi Việt Nam
+File Âm Thanh : Ta Tu Hao di Len ! oi Viet Nam Beat
+Mã số Karaoke Ta Tự Hào Đi Lên ! Ôi Việt Nam Là: 828793
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-ta-tu-hao-i-len-oi-viet-nam-beat.html[/postlink]
Karaoke - Ta Tự Hào Đi Lên ! Ôi Việt Nam (Beat)

Karaoke - Thanh Niên Vì Ngày Mai (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Thanh Niên Vì Ngày Mai
+File Âm Thanh : Thanh Nien Vi Ngay Mai Beat
+Mã số Karaoke Thanh Niên Vì Ngày Mai Là: 830125
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-thanh-nien-vi-ngay-mai-beat.html[/postlink]
Karaoke - Thanh Niên Vì Ngày Mai (Beat)

Karaoke - Thanh Niên Xung Phong (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Thanh Niên Xung Phong
+File Âm Thanh : Thanh Nien Xung Phong Beat
+Mã số Karaoke Thanh Niên Xung Phong Là: 829447
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-thanh-nien-xung-phong-beat.html[/postlink]
Karaoke - Thanh Niên Xung Phong (Beat)

Karaoke - Tàu Anh Qua Núi (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tàu Anh Qua Núi
+File Âm Thanh : Tau Anh Qua Nui Beat
+Mã số Karaoke Tàu Anh Qua Núi Là: 831225
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-tau-anh-qua-nui-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tàu Anh Qua Núi (Beat)